தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி28619 (Post No.6611)

WRITTEN   by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 28 June 2019


British Summer Time uploaded in London –13-19

Post No. 6611


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எட்டு சொற்களும் 6 எழுத்துச் சொற்கள். 6-வது எழுத்து கொடுக்கப்பட்டுவிட்டது. வர்ணமுள்ள

இடங்களில் 5 எழுத்துக்களை இட்டு நிரப்புக (விடையும் கீழே உளது) இதோ உதவிக் குறிப்புகள்:-

1. — பாரதி பாடிய பறவைப் பாட்டு

2. – அட ஒன்னும் தெரியாவிட்டாலும் பவாயில்லஎல்லாம் தெரிந்தவன் போலப்,,,,,,,,,,

3. — சுவாமி ஊர்வலம் வரும் முன்பாக எல்லோருக்கும் அறிவிப்பது— மூலம்தான்

4. — ஆளும் கட்சித் தீர்மானத்துக்கு எதிராக எதிர்கட்சியினர் போடுவது,,,,,,,,,,,,,

5. — சிறை அதிகாரி எப்போதும் சொல்லுவது நன்றாகக்……

6. — பூ மலர்வதற்கு முன்பாக ….

7. — அந்தக்காலத்தில் பெண்கள் பாடியது பக்திப்பாடல்இப்போது பெண்கள் பாடுவது..

8.– அவனா! அவன் பெரிய சவடால் பேர்வழிஅவன் சரியான—-

Answers

1.குயில் பாட்டு, 2.படம் காட்டு, 3.அதிர்வேட்டு, 4.எதிர் ஓட்டு,5.கதவை பூட்டு,6.மலர் மொட்டு,7.சினிமா பாட்டு,

8.வெத்துவேட்டு

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: