விதியின் போக்கு- புறா தப்பியது, கழுகு இறந்தது! (Post No.6627)

WRITTEN BY London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 14 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London –7-27 AM

Post No. 6627


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எண் 5 பற்றி தொடர்ந்து காண்போம்

கர்மாவுக்கான ஐந்து காரணங்கள்

பகவத் கீதையில் கிருஷ்ண பரமாத்மா சொல்கிறார்:-

உயர்தோளா! செயல்களின் முடிவு நிலையைக் காட்டும் ஸாங்கியத்தில்  எல்லாச் செயல்களின் வெற்றிக்கும் கூறப்பட்டுள்ள இந்த 5 காரணங்களையும் என்னிடமிருந்து உணர்வாய் (18-13)

அதிஷ்டானம் ததா கர்த்தா காரணஞ்ச ப்ருதக்விதம்

விவிதாஸ்ச ப்ருதக் சேஷ்டா தைவஞ் சைவாத்ர பஞ்சமம்

பகவத் கீதை – 18-14

இருப்பிடமாகிய உடலும், அவ்வாறே செயலைச் செய்பவனும், வெவ்வேறாண கருமேந்திரியங்களும் ஞானேந்திரியங்களும் செய்யும் செயல்களும் ஐந்தாவதாக தெய்வமும்

சரீர வாங்மனோபிர் யத் கர்மப்ர்ராரபதே நரஹ

ந்யாய்யம் வா விபரீதம் வா பஞ்சைதே  தஸ்ய ஹேதவஹ

பகவத் கீதை 18-15

சரீரத்தாலும் வாக்காலும் மனத்தாலும் நியாயமாகவோ, அநியாயமாகவோ எந்தச் செயல் செய்தாலும் அவை கரும பலனுக்கு காரணங்களாகும்.

ஐந்து காரணங்களில் ஒன்றான தெய்வம் எப்படிச் செயலாற்றும் என்பதற்கு ராமகிருஷ்ண மடம் வெளியிட்ட பகவத் கீதை உரையில் அண்ணா சொல்லும் கதை:–

ஒரு பெண் புறா தன் நாயகனைப் பார்த்து “நமது முடிவு காலம் வந்துவிட்டது; வேடன் ஒருவன் வில்லையும் அம்பையும் ஏந்திக் கீழே நிற்கிறான்; மேலே வல்லூறு வட்டமிடுகிறது” என்று பயந்து கூறிக்கொண்டிருக்கையில் ஒரு பாம்பு அவ்வேடனைக் கடித்தது; அவன் விட்ட அம்பு குறி தவறி வல்லூறைக் கொன்றது; புறா தப்பிப் பிழைத்தது. விதியின் போக்கு வெகு அதிசயம்.

pigeon shaped cloud

–subham–

Leave a comment

1 Comment

  1. nparamasivam1951

     /  July 14, 2019

    அட! நாம் இப்போது கூறுகிறோமே “twist”, அதைப் போல உள்ளது.
    ஆராய்ந்து பார்த்தால், கீதை என்பது மிகப் பெரும் சாகரம் போல.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: