தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி16719 (Post No.6637)

Written by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 16 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London –
13-48

Post No. 6637


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

1. – பிராமணர்கள் இதைச் சொல்லி வணங்குவர்

2. – இதைப் படிக்காவிட்டால் அறிஞர் ஆக முடியாது

3. – ராமாயணம்- மஹாபாரதத்தில் இந்த வகை ஆயுதங்கள் பேசப்படுகின்றன.

4. – வழிப்போக்கர்களுக்காக மன்னர்கள் கட்டியது.

5. – அழகு

6. – இடைவெளி

7. – சிறுவர்கள் ஆடுவது

8. – கட்டிடத்தைத் தாங்குவது.

ANSWERS

1.கோத்திரம், 2.சாத்திரம், 3.அஸ்திரம், 4.சத்திரம், 5.சுந்தரம்

6.அந்தரம், 7.பம்பரம், 8.உத்திரம்.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: