சுனாமி (Tsunami) வந்தாலும் பெரியோர்கள் பிறழ மாட்டார்கள்- வள்ளுவன், பர்த்ருஹரி கூற்று(Post 6654)

WRITTEN BY London Swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 20 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 10-13 AM

Post No. 6654


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: