தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி22719 (Post No.6664)

WRITTEN   by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 22 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 15-49

Post No. 6664


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

எட்டு ‘கை’களைக் கண்டு பிடியுங்கள். எல்லாம் எழுத்துச் சொற்கள்.

1. – நிறைய பூங்காக்கள்கிளப்புகள்சினிமாக்களில் பெறலாம்

2. –  நிரந்தரமாகச் செய்வது

3. – பெண்கள் அணிவது

4. -கர்ப்பிணிகளுக்கு வருவது;

5. – உரலில் இடிப்பது

6. – முழம் போடுவது

7. – காலில் அணிவது

8. – முடியில்லாத தலை.

விடைகள்

1.கேளிக்கை, 2. வாடிக்கை, 3.ரவிக்கை, 4.மசக்கை, 5.உலக்கை, 6.முழங்கை, 7.சலங்கை, 8.வழுக்கை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: