தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 23719 (Post No.6670)

WRITTEN  by LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com


Date: 23 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 18-34

Post No. 6670


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி; எல்லாம் ஐந்து எழுத்துக்கள். நேற்று போலவே இன்றும் ‘கை’ களைப் பிசையுங்கள் விடை கண்டுபிடிக்க!

1. – வாழ்க்கையில் முன்னேற மிகவும் அவசியம்

2. – யானைக்கு மட்டும் உளது

3. — தமிழ் வீரர்கள் போரில் இதை சூடுவர்

4. – சிவப்பு அணு குறைந்தால் வரும் நோய்

5.  – பெண்கள் இங்கிருந்து ஆண்மகன்களைக் கண்டனர் அந்தக் காலத்தில்.

6. – பூமியைப் படுக்கைவாட்டாகக்ப் பிரிக்கும் கற்பனைக் கோடுகள்

7. – சிங்கம், புலி வசிக்கும் இடம்

8. — இது அரித்தால் பணம் வருமாம்

ANSWERS

1.நம்பிக்கை ,2.தும்பிக்கை ,3.வெற்றி வாகை

4.ரத்தசோகை  ,5.உப்பரிகை  ,6.அட்சரேகை

7.மலைக் குகை ,8.உள்ளங்கை

ANSWERS

1.நம்பிக்கை ,2.தும்பிக்கை ,3.வெற்றி வாகை

4.ரத்தசோகை  ,5.உப்பரிகை  ,6.அட்சரேகை

7.மலைக் குகை ,8.உள்ளங்கை

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: