ஒரு திராவிட ஜோக் (Joke)! (Post No.6677)

WRITTEN  by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 25 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-04 AM

Post No. 6677


Pictures are taken from various sources including Facebook, google, Wikipedia. This is a non- commercial blog. 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

அடி, உதை, கொல்! கருமிகளுக்கு எதிராக …https://tamilandvedas.com/…/அடி-உதை-கொல்-கரு…

1.      

23 Oct 2017 – ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடுறுடைக்கும். கூன்கைய ரல்லா தவர்க்கு (1077) … https://tamilandvedas.com/…/வள்ளுவனும்-வன்ம… – Translate this page.

பாரதியும் வன்முறையும் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/பாரதியும்-வன்முற…

ஈர்ங்கை விதிரார் கயவர் கொடுறுடைக்கும். கூன்கைய ரல்லா தவர்க்கு (1077). பொருள்: கன்னத்தில் அடித்து நொறுக்கினால்தான் கயவர்கள் …

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: