தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி27719 (Post No.6688)

WRITTEN by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com


Date: 27 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 14-
20

Post No. 6688


Pictures are taken from various sources such as Facebook, google, friends, websites etc 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மீண்டும் கை‘–கள்; எட்டு கைகளை அடையாளம் காணுங்கள்.

எல்லாம் 4 எழுத்து சொற்கள்

1. — தங்கத்தால் ஆகியது; பெண்கள் அணிவது.

2.  – எல்லா நல்ல காரியங்களையும் செய்ய உகந்த உறுப்பு.

3.  – இந்துக்கள் இதனால் பிரசாதம் வாங்க மாட்டார்கள்.

4.புன்னகை   – இதை உதிர்த்தால் யாரும் மயங்கி விடுவர்.

5.  – ஆவுடையார் கோவில் இதற்குப் பிரசித்தம்.

6.  – சந்தேகம் ஆட்சேபம்  என்பது இதன் பொருள்.

7.  – ……….  முழம் போடுமா? என்பது தமிழ்ப் பழமொழி.

8. – இந்தக் காயை சாப்பிட்டால் ‘செக்ஸ்’ உணர்ச்சிக் அதிகரிக்கும் என்பது ஒரு நம்பிக்கை.

Answers :

1.பொன்நகை , 2.வலதுகை, 3.இடதுகை ,4.புன்னகை  

5.கொடுங்கை , 6.ஆசங்கை, 7.வெறுங்கை , 8. முருங்கை.

–subham —

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: