மஹாபாரத ரகசியம் – 14 ஜன்மங்கள்,6 பேர் வாழ்நாள் வீணானவை (Post No..6690)

WRITTEN by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com


Date: 28 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 6-47 am

Post No. 6690


Pictures are taken from various sources such as Facebook, google, friends, websites etc 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

மஹாபாரதத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கூறும் பல ரகசியங்களில் இவையும் முக்கியமான ரகசியங்களாக விளங்குகின்றன.

****

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: