தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி29719 (Post No.6697)

WRITTEN by London swaminathan


swami_48@yahoo.com


Date: 29 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 7-58 am

Post No. 6697


Pictures are taken from various sources such as Facebook, google, friends, websites etc 
((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

Milky Way

எல்லாம் 6 எழுத்துச் சொற்கள்!!

1. – ரிக்வேதத்தின் ஒரு பிரிவு

2. – சாம வேதத்தின் ஒரு பிரிவு

3. – நில நடுக்கோடு

4. – பால்வெளி மண்டலம்; Milky Way ;மில்கி வே

5. – பூமியை நெடுக்காகப் பிரிக்கும் கற்பனைக் கோடுகள்

6. – காகம், கிளி போன்ற வடிவ சிவப்பு பூக்கள் கொண்ட மரம்

7. – நகைகளை விற்போர் தங்கள் கடைகளுக்கு சூட்டும் பெயர்.

8. — தித்திரி என்ற பறவையின் பெயரில் ஏற்பட்ட யஜூர் வேதக் கிளை; பிரிவு (சாகை=கிளை)

Milkyway

ANSWERS

1.ஐதரேய சாகை ( Rig)

2.கௌதம சாகை ( SAMA)

3.பூமத்ய ரேகை 

4.ஆகாயகங்கை (Milky Way)

5.தீர்க்கரேகை (longitude)

6.முள்முருங்கை

7.தங்கமாளிகை

8.தைத்ரிய சாகை (YAJUR)

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: