தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி30719 (Post No.6704)

Compiled by London  Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 30 JULY 2019


British Summer Time uploaded in London – 20-09

Post No. 6704

 Pictures are taken from various sources. ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

கை-யில் முடியும் மூன்றெழுத்துச் சொற்களானாலும் கொஞ்சம் கடினமான சொற்கள்; கண்டுபிடியுங்கள் பார்க்கலாம்.

1. – இந்துக்களுக்குப் புனிதமானது

2. – புலிபோலப் பாயும்

3. – உப்பு, புளி, மிளகின் ஒட்டுமொத்தப் பெயர்

4. – ஐயங்கார் வீட்டுச் சமையல்

5. – பலாப் பழத்தில் இருக்கும்

6. – முத்து கிடைக்கும்

7.– கூழ், கஞ்சி; வள்ளுவரும் சொல்கிறார்

8. – வாய்பேசாதவர்

Answers :-

1.கங்கை, 2.வேங்கை, 3.மளிகை, 4.தளிகை,

5.சக்கை, 6.கொற்கை, 7.புற்கை, 8.மூங்கை.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: