சுவஸ்திகா இல்லாத இடம் எது? (Post No.6716)

INDUS- SARASVATI RIVER CIVILIZATION

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 2 AUGUST 2019


British Summer Time uploaded in London – 1
3-16

Post No. 6716

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

SWASTIKA SHAPED WELL IN TIRUVELLARAI NEAR TRICHY.

Old Articles in the blog:-

ஆரிய ஹிட்லரும் ஹிந்து … – Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/…/ஆரிய-ஹிட்லரும்-ஹ…

1.    

28 Jul 2013 – (பாரதி) 6 கோடி பேரைக் கொன்ற ஆரிய இனவெறிக் கொள்கை: இந்து மதத்தினரின் … ஆரிய ஹிட்லரும் ஹிந்து ஸ்வஸ்திகாவும்.

ஸ்வஸ்திகா | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/tag/ஸ்வஸ்திகா/

1.    

ஹிந்துக்களின் நலச் சின்னமாகவும் புனித அடையாளக் குறியீடாகவும் காலமெல்லாம் விளங்கி வருவது ஸ்வஸ்திகா. கோவில்களில் …

Aryan Hitler and Hindu Swastika | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com/2013/07/28/aryan-hitler-and-hindu-swastika/

1.    

2.    

28 Jul 2013 – By S swaminathan The biggest victim of Aryan Racist theory was the authors of the theory. Westerners made up this theory to divide the world …

–subham–

ETRUSCAN SASTIKA

HITLER’S FLAG WITH SWASTIKA

GRECIAN URN

BADAMI TEMPLE

IRANIAN NECKLACE

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: