தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி2819 (Post No.6718)

WRITTEN by London swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 2 AUGUST 2019
British Summer Time uploaded in London – 21-1
1

Post No. 6718

 Pictures are taken from various sources.  ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

ACROSS  குறுக்கே

1.—6 எழுத்துக்கள்– நம்மாழ்வார் அருளியது

4. – 4–அரசரின் மணிமுடி

6.- 6-எட்டாம் திருமுறை

7. – 5- வலமிருந்து இடம் செல்க.- நரிகளுக்குத் தெரிந்தது.

8.- 5-வேத ரிஷிகள் அருளியது

DOWN கீழே

1. 7 எழுத்துக்கள்- பத்தாம் திருமுறை

2.  4- கால்நடை  மருத்துவ நூல்

3. 8- கையெழுத்துவிலாசம் இல்லாமல் அனுப்புவது

5.  3- கீழிருந்து மேலே செல்க.- நெல்அரிசி சேமிக்கும் இடம்.

9. 4- கீழிருந்து மேலே செல்க.- பிராணிகளையோகுழந்தைகளையோ இப்படி வளர்ப்பர்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: