இரண்டாம் உலக மஹா யுத்தம்- மலேசியாவில் ஜப்பானியர் அட்டூழியம்- part 1 (Post No.6723)

Compiled  by London swaminathan


swami_48@yahoo.com

 Date: 3 AUGUST 2019


British Summer Time uploaded in London –17-00

Post No. 6723

 Pictures are taken from various sources. Museum pictures are taken by me ((posted by swamiindology.blogspot.com AND tamilandvedas.com))

புஸ்தகத்தின் பெயர்-

ஜப்பானிய லாக்அப்பில் ஏழு தினங்கள்

ஆசிரியர்- சி.வீ.குப்புசாமி

புதுமலர்ச்சி வெளியீடு

சிங்கப்பூர்

ஆண்டு 1946

பக்கங்கள் 42

புஸ்தகம் கிடைக்குமிடம்- பிரிட்டிஷ் லைப்ரரிலண்டன்

to be continued……

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: