தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி21819 (Post No.6913)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN


swami_48@yahoo.com

 Date: 21 AUGUST 2019  

British Summer Time uploaded in London – 21-41

Post No. 6913

 Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் எத்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. –6- இலங்கையில் சீதை இருந்த இடம்

5-2- சங்கீதம், நாடகம், ஓவியம் முதலியன

6.- 3- பெண்கள் குழாய் அல்லது கிணற்றடியில் பேசுவது

7. -3- இதை ஆன்மீகவாதிகள் குரங்கு என்பர்; நிலையில்லாதது;

8.-2- கை, கால்களால் காட்டும் தகவல்

கீழே

1.- 5– ரேடியோ கேட்க இது தெரிந்திருக்க வேண்டும்

2.—3– துயரம்; வருத்தம்

3.—3– தடி; அல்லது தினை வகை தானியம்

4.—5–மரியாதை தெரிவித்தல்; துதி பாடல்

9./ -5-=கீழிருந்து மேலே செல்க. கல்யாணம்

Xxx subham xxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: