தமிழா புரட்சி செய்! ஒரு கவிதை (Post No.6973)

Compiled by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

 Date: 3 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London –19-02

Post No. 6973

Pictures are taken from various sources; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

தமிழா புரட்சி செய் என்ற கவிதை சுத்தானந்த பாரதியார் எழுதியது. 1944ம் ஆண்டு செட்டி நாடு பத்திரிக்கையின் தமிழிசை மலரில் வந்தது. 1958ம் ஆண்டு மலாயா பத்திரிக்கை (நவரசம்) யில் நசிம்மராவ் எழுதிய துப்பாதே, குடிக்காதே கவிதைகளும் திருலோக சீதாராம் எழுதிய எழுத்தாளன் கவிதையும் வெளியானது .கவிதைகள் அருகி வரும் இக்காலத்தில் ஒன்றிரண்டு சாம்பிள் வெளியிட்டால் எதிர்கால ஆராய்ச்சியாளருக்கு உதவலாம்.

illicit liquor is destroyed in Patna
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: