தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 20919 (Post No.6991)

WRITTEN BY London swaminathan

swami_48@yahoo.com


 Date: 20 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 11-55 am

Post No. 6991

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

அடைப்புக் குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1. -(5)- கட்டபொம்மன் தம்பி

4. (4) வலமிருந்து இடம் செல்க-தடுமன் வந்தால் இதுவும் வரும்

6.(2) – செங்கல் செய்யும் இடம்

7.- ( 5)- கனியன் பூங்குன்றன் பாட்டின் முதல் வரி

10.- (2)-  க்கில் கூட்டலுக்கு எதிர்ப்பதம்

11. -(4) – கல்யாண வீட்டில் கேட்கும் மேள சப்தம்

கீழே

1. -(3) – ஊஞ்சல் என்பதன் சுருக்க வடிவம்

2. (4) – பேரிகை வாத்தியம்

3. – (4) கிர்நார் மலையின் மற்றொரு பெயர்

5.- (5) — சிறுவர்கள் ஆடுவது; ஒலிம்பிக்கிலும் உண்டு

6.- (2)- தர்மபுத்திரன் இதற்கு அடிமை

8.– (3)- அனுமானம்

9. –(2) – வீட்டு வாசலையும் முதல் கட்டு ஹாலையும் இணைக்கும் நடைபாதை

—- subham —

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: