நதிகள் BILINGUAL RIVER QUIZ க்விஸ் – கேள்வி-பதில் (Post No.7026)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 27 SEPTEMBER 2019

British Summer Time uploaded in London – 21-21

Post No. 7026

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 11,000.

Can you name at least 25 rivers? You can take 25X4=100marks.

25 நதிகளைக் கண்டுபிடியுங்கள் 25 X 4 = 100 மதிப்பெண்கள் (முதல் 4 நதிகளான சிந்து நதி முதலியன படத்தில் காட்டப்படவில்லை. 36 ஆறுகளில் 25 கண்டுபிடித்தால் போதும்.)

விடை-

1.சிந்து, 2.சீனாப், 3.ராவி, 4.பியாஸ் (வியாஸ). இந்த 4 நதிகளும் படத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை.

5.சட்லெஜ் 6. யமுனா/ ஜமுனா, 7.கங்கா 8.கோமதி, 9.காக்ர 10. கண்டக், 11கோசி, 12.திஸ்டா, 13.பிரம்மபுத்ரா, 14. சம்பல் 15. பானஸ் 16.லூனி 17. மாஹி 18.சிந்து ,19.பேட்வா, 20.கென் 21. சோன் 23.தாமோதர், 24.பிராஹ்மணி, 25.மஹாநதி, 26.நர்மதா 27.தப்தி 28.கோதாவரி, 29.இந்திரவதி, 30.கிருஷ்ணா, 31.துங்கபத்ரா, 32.வடபெண்ணை, 33.பாலாறு, 34.பெண்ணை, 35.காவேரி, 36.வைகை

SUBHAM
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: