தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி131019 (Post No.7092)

Written by London Swaminathan
swami_48@yahoo.com

Date: 13 OCTOBER 2019
British Summer Time uploaded in London – 15-07
Post No. 7092

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

அடைப்புக்குறிக்குள் உள்ள எண், அந்தச் சொல்லில் த்தனை எழுத்துக்கள் என்பதைக் குறிக்கும்.

குறுக்கே

1.4 எழுத்துக்கள்– ரிக் வேதத்துக்கு  வான சாத்திரம் மூலம் தேதி நிர்ணயித்த சுதந்திரப் போராட் வீரர்

4.3- வலிமை

5.6- இடதுகரத்தின் எதிர்ப்புறம்

7.5- உக்கிரமான பாண்டிய மன்னன்

9.2- கன்னட நாட்டில் பேசப்படும் மற்றொரு மொழி/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

9.3- கயிறு

10.3– தெரு முக்குகளில் நடக்கும்

12.4– படகு, படகு புறப்படும் மாநிலம்

13.3– கல்யாணத்துக்காக தேடும் ஆள்/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

14.3– காவிரி கடலில் கலக்கும் இடம்/ வலமிருந்து இடம் செல்க.

14.4 — பூமி; 3 7 , 14 ண்களுடனும் வரும் நில அமைப்பு

கீழே

1.7  எழுத்துக்கள் — உலகப் புகழ்பெற்ற தமிழ்க் கவிஞர்

2.5- பந்து

3.3- ஒருவர் பிறந்த குழு

6.4- பர்மாவின் தலைநகர்

8.4- எந்த ரிஷி வழி வந்தவர் என்பதை அறிவிக்கும்

114- இன்பத்தின் மறு பகுதி/ கீழிருந்து மேலே செல்க.

15.3- கிணற்றடி, திண்ணை, ஆலமரத்துக்கு அடியில் பேசப்படுவது/ கீழிருந்து மேலே செல்க.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: