சுமேரிய மருத்துவமும், அதர்வண வேத கால மருத்துவமும் (Post No.7168)

LAMASHTU DEMONESS

Research article written  by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 2 NOVEMBER 2019

Time  in London – 7-59 am

Post No. 7168

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

GULA WITH DOG

SUMMARY IN BULLET POINTS


Following are notable similarities between the Mesopotamia (Iraq) and Vedic India:–

1.They believed that diseases are caused by Gods and Evil spirits

2.They used magical spells to drive away the disease causing demons.

3.They wore talismans made up of animal, plant and inanimate objects to protect them from the demons or evil spirits

4.They worshiped Gods or Goddesses in charge of medicines.

5.They thought Gods who become angry send the diseases to earth to punish people.

6.Both the cultures did surgeries and had surgical instruments.

7.To some extent they used herbal medicines.

8.They had trained medicine men, magicians to cure diseases.

XXX

சுஸ்ருதர் உபயோகித்த கருவிகாளின் அச்சு (replicas) மாதிரிகள்

OLD ARTICLES IN THE BLOG  ON RELATED TOPICS

புத்தர் நோய் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › புத்தர்-நோ…

21 Jun 2018 – புத்தரோ பௌத்தர்களோ மருத்துவ நூல்களை எழுதவில்லை ஆயினும் … புத்தர் குளித்தவுடன் அவருக்கு வெல்லப்பாகு கலந்த சுடு …

‎| ‎Must include: ‎கால

வேதத்தில் மூலிகைகள் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › வேதத்தில்-…

16 Sep 2013 – மருத்துவம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு சரகர், சுஸ்ருதர் போன்ற பெரியோர்கள் வடமொழியில் எழுதிய நூல்கள் வேத கால அறிவை …

மூளையில் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › மூளையில்

18 Jun 2015 – King Bhoja In Bhopal, Madhya Pradesh. Post No 1939; Date: 18 June 2015. Written by London swaminathan. Uploaded from London at 8-57. தேரையர், ஜீவகன் ஆகிய இரண்டு பெரிய ..

சுஸ்ருதர் | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › சுஸ்ருதர்

24 Apr 2016 – 2900 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்திய மருத்துவர் செய்த மூளை அறுவை சிகிச்சை … திரிபிடகம் என்பது புத்த மதத்தைச் சேர்ந்த ஒரு பெரும் அறிவுக் களஞ்சிய நூல் … பெரியோர்கள் வடமொழியில் எழுதிய நூல்கள் வேத கால அறிவை …

Brain Surgery | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › brain-surgery

1.      

17 Jun 2015 – Posts about Brain Surgery written by Tamil and Vedas. … Brain Surgery in Ancient India: Bhoja and Indus Valley … Jeevaka’s Eye Operation.

Upamanyu | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › upamanyu

1.      

25 Feb 2013 – Picture shows Kannappa Nayanar placing his foot on Shiva to mark the place for placing the second eyeJeevaka’s Eye Operation. There is a …

Sushruta instruments | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › sushruta-instruments

1.      

3 Feb 2018 – Sushruta was the Father of Surgery. He describes a lot of surgical instruments. On the basis of his description, model instruments were created.

Sushruta | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › sushruta

1.      

4 Feb 2018 – Sushruta who lived 2600 years ago in India is the Father of Surgery. He described over 100 medical instruments. He was famous for nose …

Charaka | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › charaka

1.      

In two of the couplets he agrees with Charaka and Susruta, the great authors of …. A lot of surgical instruments, surgeries like rhinoplasty (plastic surgery for …

Susruta | Tamil and Vedashttps://tamilandvedas.com › tag › susruta

1.      

Posts about Susruta written by Tamil and Vedas. … Sastra Vaidya Gunah/Qualities of a surgeon. Sauryam– … Sastraaiksnyam Well sharpened instruments

—-subham —-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: