விக்கா வுக்கா வித்தா…..ஒட்டக்கூத்தர், புகழேந்தி – பாட்டுக்குப் பாட்டு! (Post No.7167)

WRITTEN  by S NAGARAJAN

swami_48@yahoo.com

Date: 2 NOVEMBER 2019

Time  in London – 6-46 am

Post No. 7167

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: