‘டம், டம், டம்’ குறுக்கெழுத்துப் போட்டி211119 (Post No.7244)

Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 21 NOVEMBER 2019

Time  in London – 19-27

Post No. 7244

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

எங்கேடம்டம்டம் – என்று சொல்லிக்கொண்டே எட்டு சொற்களையும் ஒரே `தம்`-மில் கண்டு பிடியுங்கள் பார்க்கலாம்.

1. – ராமாயணத்தில் கம்பர் எழுதியது ஆறுதான்; ஏழாவதை அவர் எழுதவில்லை.

2. – முட்டை என்றும், பிரபஞ்சம் என்றும் பொருள்;

3. – இதை வைப்பதற்கென்றே — சாலை உண்டு;

4. – தலையில்லாத உடல்; திட்டுவதற்குப் பயன் படும் சொல்.

5. இறந்தார்க்குப் படைப்பது;

6. – போலீஸாருக்கு அழுவது;

7. – சிவனுக்கு இது மட்டும் நீல நிறம்;

8. – மாம்பழத்தை முழுதாகக் கடித்தால் ஒரு ருசி. இப்படித் — போட்டு சாப்பிட்டால் தனி ருசி.

ANSWERS

1.கா ண்டம், 2.அ ண்டம், 3.ப ண்டம், 4.மு ண்டம்,

5.பி ண்டம், 6.த ண்டம், 7.க ண்டம், 8.து ண்டம்

–subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: