‘கம், கம், கம்’ தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி241119 (Post No.7257)

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 24 NOVEMBER 2019

Time  in London – 20-42

Post No. 7257

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000 

கம்-னு நிரப்புங்க; எல்லாம் ஐந்தெழுத்துச் சொற்கள்; தங்கம், வங்கம், பங்கம் என்பது போல கம்-னு முடியும் சொற்கள்

1. – கிளி

2. – சட்டை

3. – விட்டில் பூச்சி

4. – வெடிமருந்தில் முக்கியப் பொருள்

5. – யானை

6.  – ரகசியமாகச் செய்யும் தீங்கு;

முதுகில் குத்துவது

7. – ஒலிம்பிக்கில் கிடைப்பது

8. – கவலைஏமாற்ற உணர்வு

Answers

1.அஞ்சுகம், 2.கஞ்சுகம், 3.பதங்கம், 4.கந்தகம், 5.மாதங்கம்,

6.வஞ்சகம்,7.பதக்கம், 8.ஆதங்கம்

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: