சுறாமீன் பற்றிய சுவையான செய்திகள் (Post No.7276)

Written by LONDON SWAMINATHAN

swami_48@yahoo.com

Date: 29 NOVEMBER 2019

Time  in London – 7-40 AM

Post No. 7276

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000

நான் தினமணியில்  எழுதிய பழைய கட்டுரை இது . ஆயினும் சுறாமீனோ  அதன் குணங்களோ  மாறவில்லை.

வாரம் தோறும் ஆஸ்திரேலியாவிலிருந்து சுறா மீன் தாக்குதல் பற்றி செய்திகள் வருகின்றன .சங்க இலக்கியத்தில் சுறாமீன் தாக்குதல் பற்றி  நிறைய செய்திகள் உள .

தினமணி கட்டுரை தேதி – 16-8-1992

தலைப்பு – சுறா மீன் பற்றிய சுவையான செய்திகள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: