மெஸபொடேமியாவின் அதிசய துதிப் பாடல் (Post No.7308)

WRITTEN BY London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 6 DECEMBER 2019

 Time in London – 20-23

Post No. 7308

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t use them without permission; this is a non- commercial, educational blog; posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously. Average hits per day for both the blogs 12,000.

இது பாபிலோனிய இலக்கியத்தின்  சுருக்கமான ஒரு அறிக்கை .

–subham–

Tags- மெசபொடேமியா , இலக்கியம், துதிப்பாடல் , பெண் புலவர் 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: