ஜப்பானில் தீண்டாமை (Post No.7355)

/
Written by London Swaminathan

swami_48@yahoo.com

Date: 17 December 2019

Time in London – 15-21

Post No. 7355

Pictures are taken from various sources; beware of copyright rules; don’t
use them without permission; this is a non- commercial, educational blog;
posted in swamiindology.blogspot.com and tamilandvedas.com simultaneously.
Average hits per day for both the blogs 12,000

 

ஜப்பானில் தீண்டாமை என்னும் கட்டுரை
நான் தினமணியில்
1992ல் எழுதியது. 27 ஆண்டுகள்
ஆகியும் இன்னும் அது ஜப்பானில் இருப்பதாக விக்கிபிடியா காட்டுகிறது.

 


இங்கிலாந்திலும் ஐரோப்பாவின் பிற தேசங்களிலும் ஜிப்  சி எ ன்னு ம் நாடோ டிகளையும் இன்று வரை தீண்டாத
வர்களாகவே நடத்து கின்றனர்

 

 

 

Burakumin

From Wikipedia, the free encyclopedia

Jump to navigationJump to search

Burakumin (部落民,
“hamlet people”/”village people”, “those who live in
hamlets/villages”) is an outcast group at the bottom of the
traditional Japanese social order that has historically been the victim of
severe discrimination and ostracism. They were originally members of outcast
communities in the 
Japanese feudal era,
composed of those with occupations considered 
impure or
tainted by death (such as executioners, undertakers, workers in
slaughterhouses, butchers, or tanners), which have severe social stigmas
of kegare (
穢れ or
“defilement”) attached to them. Traditionally, the Burakumin lived in
their own communities, 
hamlets,
or 
ghettos.

Tags – ஜப்பான், தீண்டாமை
, புராகுமின்

 

 

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: