கொலைகார இங்கிலாந்து மஹாராஜா (Post No.7359)

Written by London Swaminathan

Date – 19-12-19

Time uploaded in London -20-59

Contact swami_48@yahoo.com

Post No.7359

பிரிட்டனில் மிகவும் நகைப்புக்கும் வியப்புக்கும் உரிய

மன்னன் எட்டாவது ஹென்றி ஆவார். ஆறு பெண்களை

கல்யாணம் செய்து அவர்களில் இரண்டு பேரை தூக்  கில்

தொங்கவிட்டவர். இது எல்லாம் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடந்தது.

மஹாராணிகள் தூக்கில்  தொங்குவதை பார்த்த அரவாரித்த

கூ ட்டம் பெரும் கூட்டம் என்று வரலாற்று ஆராய்சசியாளர்

எழுதிவைத்துள்ளனர் .

நான் 1992ல் தினமணியில் எழுதிய கட்டுரையை

இத்துடன் இணைத்துள்ளேன்.

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: