உதவிக் குறிப்புகள்! – 2 (Post No.7383)

Written by  S Nagarajan

Date – 26th December 2019

Post No.7383

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

wrஉதவிக் குறிப்புகள் 1 வெளியான தேதி : 21-12-2019  கட்டுரை எண் : 7365

உதவிக் குறிப்புகள்! – 2

ச.நாகராஜன்

கடந்த நாற்பது வருடங்களுக்கும் மேலாக நான் படித்து வந்த பல நல்ல புத்தகங்களில் முக்கிய பகுதிகளை ஒரு நோட்புக்கில் தனியே எழுதி வைத்துக் கொள்வது என் பழக்கம். அவற்றில் சில குறிப்புகளை இங்கே தொடர்ந்து பார்க்கலாம்.

HELPFUL HINTS

குறிப்பு எண் 3 :

From the book : How to Win Friends & Influence People

By Dale Carnegie  (First Edition October 1936)

Part I – Fundamental Techniques in handling people   :   P 70

1) Develop a deep, driving desire to master the principles of human relations.

2) Read each chapter twice before going on to the next one.

3) As you read, stop frequently to ask yourself how you can apply each suggestion.

4) underscore each important idea.

5) Review this book each month.

6) Apply these principles at every opportunity. Use this volume as a working handbook to help you solve your daily problems.

7) Make a lively game out of your learning by offering some friend a dime or a dollar every time he catches you violating one of these principles.

8) Check up each week on the progress you are making. Ask yourself what mistakes you have made, what improvement, what lessons you have learned for the future.

9) Keep a diary in the back of this book showing how and when you have applied these principles.

Part II Six ways to make people like you P 133

 1. Become genuinely interested in other people.
 2. Smile
 3. Remember that a man’s name is to him the sweetest and most important sound in the English language.
 4. Be a good listener. Encourage others to talk about themselves.
 5. Talk in terms of the other man’s interest.
 6. Make the other person feel important – and do it sincerely.

Part III Twele ways to win people to your way of thinking  P 218

 1. The only way to get the best of an argument is to avoid it.
 2. Show respect for the other man’s opinions. Never tell a man he is wrong.
 3. If you are wrong, admit it quickly and emphatically.
 4. Begin in a friendly way.
 5. Get the other person saying “yes,yes” immediately.
 6. Let the other man do a great deal of the talking.
 7. Let the other man feel that the idea is his.
 8. Try honestly to see things from the other person’s point of view.
 9. Be sympathetic with the other person’s ideas and desires.
 10. Appeal to other nobler motives.
 11. Dramatize your ideas.
 12. Throw down a challenge.

Part IV : Nine ways to change people without giving offense or arousing resentment

P 253

 1. Begin with praise and honest appreciation.
 2. Call attention to people’s mistakes indirectly.
 3. Talk about your own mistakes before criticizing the other person.
 4. Ask questions instead of giving direct orders.
 5. Let the other man save his face.
 6. Praise the slightest improvement and praise every improvement. Be “hearty in your approbation and lavish in your praise.”
 7. Give other person a fine reputation to live up to.
 8. Use encouragement. Make the fault seem easy to correct.
 9. Make the other person happy about doing the thing you suggest.

Part VI : Seven Rules for making your home life happier P 299

 1. Don’t nag.
 2. Don’t try to make your partner over.
 3. Don’t criticize.
 4. Give honest appreciation.
 5. Pay little attentions.
 6. Be courteous.
 7. Read a good book on the sexual side of marriage.

எனது குறிப்பு : டேல் கார்னீகியின் இந்தப் புத்தகம் பல லட்சம் பிரதிகள் விற்பனையாகி சாதனை படைத்துள்ள புத்தகமாகும். இன்றும் இது விரும்பிப் படிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு யோசனையும் அதைக் கடைப்பிடிப்போருக்கு அபார பலனைத் தரும் ஒன்றாகும்.

****

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: