அதிசய நாடு மங்கோலியா! (Post No.7403)

WRITTEN BY London Swaminathan

Uploaded in London on  – 31 December 2019

Post No.7403

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

மங்கோலியா என்னும் நாடு சீனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் இடையே சிக்கி இருக்கும் நாடு.

உலகில் அதிகம் மாற்றம் அடையாத பழங்கால நாடு. புத்தமதமும் ஸம்ஸ்க்ருதமும் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய பிரதேசம்.

 இது நான் தினமணியில் 15-3-1992ல் எழுதிய கட்டுரை. மங்கோலியாவில் சம்ஸ்க்ருத மொழியின் தாக்கம் பற்றித் தனியே தருகிறேன் .

Tags  – அதிசய நாடு , மங்கோலியா

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: