வட – தென் கொரியாக்கள் இணையுமா? (Post No.7415)
Written by London Swaminathan

Uploaded in London on  – 3 JANUARY 2020

Post No.7415

contact – swami_48@yahoo.com

pictures are taken from various sources; thanks.

கொரியாக்கள் இணையுமா?

நான் 15-3-1992ல் தினமணி எழுதிய தென் கொரியா – வட கொரியா இணைப்பின் சாத்தியக்கூறுகள்
பற்றிய கட்டுரையைக் கீழே தந்துள்ளேன். 2018ல் கூட இணைப்பின் சாத்தியத்தைக்
கொள் கை அளவில் ஒப்புக் கொண்டனர். உலகில் மூன்றாவது உலக மஹா யுத்தம் போன்ற ஒரு போர் வந்தால்தான் இது போன்ற இணைப்புகள் நடைபெறும். கட்டுரை பழையதானாலும் கோரிய பிரிவினை பற்றிய பின்னணியை அறிய உதவும் .

Korean reunification (Korean: 통일, 統一) refers to the potential reunification of North Korea and South Korea into a single Koreansovereign state. The process towards reunification was started by the June 15th North–South Joint Declaration in June 2000, and was reaffirmed by the Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula in April 2018. In the Panmunjom Declaration, the two countries agreed to work towards a peaceful reunification of Korea in the future, and the joint statement of the United States President Donald Trump and North Korean Chairman Kim Jong-un at the Singapore Summit in June 2018.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: