16 வகை உபசாரங்கள்,16 வகை தீபங்கள் ,முருகனின் 16 நாமங்கள் (Post No.7441)

16 வகை உபசாரங்கள்,16 வகை தீபங்கள் முருகனின் 16 நாமங்கள் (Post No.7441)

Compiled by London swaminathan

Post No.7441

Date uploaded in London – 10 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

–subham—
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: