தமிழர்களின் ஜோதிட நம்பிக்கைகள் (Post No.7458)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7458

Date uploaded in London – 15 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

சென்னையில் எனது சகோதரர் நடத்தும் ஜெம்மாலஜி பத்திரிக்கையின் இரண்டாவது இதழில் நான்  — 1999ம் ஆண்டு எழுதிய கட்டுரை –

தலைப்பு – தமிழர்களின் ஜோதிட நம்பிக்கைகள்

வெளியான தேதி – மார்ச் 1999.

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: