சமண மதத்தில் புனித மரங்கள் (Post No.7461)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7461

Date uploaded in London – 16 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

அடுத்துவந்த 14 பேரும் அவர்கள் ‘கேவல’  ஞானம்

பெற தவம் இயற்றிய மரங்களும் பின்வருமாறு-

Banyan tree picture is posted below

Old Articles in this blog…

tamilandvedas.com › tag › வட-சாவித்தி…

வட சாவித்திரி விரதம் | Tamil and Vedas

1.      

27 May 2012 – ஆண்டுதோறும் கோடைகால (ஆடி) பவுர்ணமியில் பெண்கள் அனுஷ்டிக்கும் வட சாவித்திரி விரத நாளில் ஆலமரத்துக்கு பூஜை …

tamilandvedas.com › 2012/05

May | 2012 | Tamil and Vedas

1.      

31 May 2012 – தமிழ்நாட்டில் திருத் தெங்கூர், வட குரங்காடு துறை முதலிய கோவில்களில் தல … வட சாவித்திரி விரதத்தில் வணங்கப்படும் மரம்.

tamilandvedas.com › tag › மரங்கள்

மரங்கள் | Tamil and Vedas

6 Nov 2017 – … தூர்வா (அருகம் புல்) உதும்பர, அஸ்வத்த, வட/ஆலம் மரங்கள் பற்றிய … ரோமன் கத்தோலிக்க மதத்தினரும் , விரத காலத்தில் சில வகை …

Banyan/Vata/ Nyagrodha tree
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: