வைரங்கள் தோன்றியது எப்படி? (Post No.7465)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7465

Date uploaded in London – 17 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் மூன்றாவது கட்டுரை

 வைரங்கள் தோன்றியது எப்படி?

இது இத்தொடரில் மூன்றாவது கட்டுரை

வெளியான தேதி-  ஜூலை- ஆகஸ்ட் 1999

TAGS- வைரம், தோற்றம், கிடைக்கும் இடம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: