வைரத்தின் குணங்கள் (POST No.7471)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7471

Date uploaded in London – 19 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் ஐந்தாவது கட்டுரை

வெளியான தேதி-  ஆகஸ்ட் – செப்டம்பர்  1999

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு – வைரத்தின் குணங்கள்.

Actress Elizabeth Taylor wearing Burton-Taylor Diamond
subham

tags – வைரம் , குணங்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: