வைரங்களை மதிப்பிடுவது எப்படி? (Post No.7479)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7479

Date uploaded in London – 21 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் ஏழாவது கட்டுரை

வெளியான தேதி-  OCTOBER – NOVEMBER 1999

பத்திரிக்கையின் பெயர்- ஜெம்மாலஜியும் ஜோதிடமும்

கட்டுரைத் தலைப்பு – வைரங்களை மதிப்பிடுவது  எப்படி?

Tags  –  வைர மதிப்பு,  மதிப்பீடு

—subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: