நதிக்கரையில் வைரங்கள் (Post No.7498)

நதிக்கரையில் வைரங்கள் (Post No.7498)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7498

Date uploaded in London – 26 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

இது இத்தொடரில் வைரங்கள் பற்றிய பன்னிரெண்டாவது கட்டுரை.

வெளியான தேதிகள் – ஜனவரி 3, 1993; அக்டோபர் 4, 1992; அக்ட்டோபர 8, 1992

பத்திரிக்கையின் பெயர்- தினமணி கதிர்

நான் தினமணிக்கு எழுதிய கட்டுரைகள், சில நேரங்களில் வார இணைப்பான

தினமணிக் கதிரிலும் வெளியாவதுண்டு. எல்லா இடங்களிலும் பெயரைத்

திரும்பத் திரும்பப் போடாமல் ‘சுவாமி’ என்றும், ‘நாதன்’ என்றும் எழுதுவர்.

சில நேரங்களில் பெயர் இல்லாமலும் வரும். இதற்குப் பின்னர் நான்

ஜெம்மாலஜி பத்திரிகையில் எழுதியதால் சில விஷயங்களை நீங்கள்  மீண்டும்

படிக்க வேண்டியிருக்கும்.

இத்துடன் மூன்று வைரத் துணுக்குள் உள .

கட்டுரைத் தலைப்புகள் –  நதிக்கரையில் வைரங்கள் ;

உலகின் மிகப்பெரிய வைரம்;

பலத்த பாதுகாப்பில் கோஹினுர் வைரம்

subham

Tags – நதிக்கரை , வைரம், கோஹினுர், பாதுகாப்பு, பெரிய வைரம்

Tags – நதிக்கரை , வைரம், கோஹினுர், பாதுகாப்பு, பெரிய வைரம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: