பட்டுப் பூச்சிக்குப் பலத்த காவல்! (Post No.7502)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7502

Date uploaded in London – 27 January 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

பட்டுப்பூச்சி உலகம் பற்றி நான் தினமணிக்கதிரில் 18-10-  எழுதிய துணுக்கு செய்தி இது.

இப்பொழுது பிரிட்டன் உள்பட  உலகின் பல பகுதிகளிலும் இது போல காடசியகங்கள் உள்ளன.

பத்திரிக்கையின் பெயர் — தினமணி கதிர்.

தேதி – 18-10-1992

தலைப்பு -அபூர்வப்  பட்டுப்பூச்சிக்குப் பலத்த காவல்

HOW TO FIND US

BUTTERFLY WORLD
Preston Park
Yarm Road
Eaglescliffe
Stockton
TS18 3RH

Tel: 01642 791414
Email: butterflyworldltd@outlook.com

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: