எல்விஸ் பிரெஸ்லி தபால் தலை(Post No.7508)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

–          

–         Post No.7508

–          

–         Date uploaded in London – 28 January 2020

–         Contact – swami_48@yahoo.com

–         Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

மே 24, 1992 தினமணியில் நான் எழுதிய கட்டுரைகள்

ரஷ்ய ராக்கெட்டுகள் ஏலம்

எல்விஸ் பிரெஸ்லி தபால் தலை

டைட்டானிக் கப்பல் விபத்து விசாரணை

எக்ஸ்டசி உயிர்கொல்லி மருந்து

இதில் எல்விஸ் பிரெஸ்லி தபால் தலை முடிவும் 26-7-1992ல் தினமணிக் கதிரில் வெளியானது.

முதலில் எல்விஸ் பற்றிய செய்தியைக் காண்போம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: