‘சூரியனும் ஒரு நட்சத்திரம்’ என்பது வேதகால முனிவர்களுக்கு தெரியும்! (Post No.7529)

RESEA

RCH ARTICLE WRITTEN BY London Swaminathan               

Post No.7529

Date uploaded in London – – 3 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

Sun Chariot in Denmark

வானவியலைப் படித்தால் வியந்து கொண்டே இருப்பீர்கள். tamilandvedas.com, swamiindology.blogspot.com

TAGS –  நட்சத்திரங்கள் , சூரியன், ரிக் வேதம்,

SUBHAM
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: