மர்லின் மன்றோ உடைகள் ஏலம்! (Post No.7547)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN 

Post No.7547

Date uploaded in London – – 7 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ஒருவர் புகழ் பெற்றுவிட்டால் பின்னர் அவர் தொட்டதெல்லாம் பொன்  தான்.

யானை இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன் , இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன்  என்பர்.

இதைக் கொஞ்சம் மாற்றிப் புகழுடையோர் இருந்தாலும் ஆயிரம் பொன், இறந்தாலும் ஆயிரம் பொன் எனலாம். நான் 2-8-1992ல் தினமணி கதிரில் எழுதிய ஒரு செய்தி இதோ:-

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: