திருமூலர் தரும் ரகசியம் : 134 ஆசனங்கள் பட்டியல்! (Post No.7556)

Yoga in Sarasvati- Indus Valley Civilization 

Written by S Nagarajan

Post No.7556

Date uploaded in London – 10 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

திருமூலர் தரும் ரகசியம் : ஆசனங்கள் 134 : அவை யாவை? இதோ பட்டியல்! (Post No.7556)

ச.நாகராஜன்

ஹிந்து தர்மம் உள்ளத்தையும் உடலையும் பண்படுத்தத் தரும் அருமையான ஒரு வழி ஆசனம்.

ஆசனம், தியானம் என்பதெல்லாம் உலகில் இன்று ஏராளமான நாடுகளில் சகஜமாகி விட்டன.

ஆசனம் என்றால் என்ன? (இதை ஆதனம் என்றும் சொல்வதுண்டு)

ஆசனேன ரஜோ ஹந்தி என்று யோக சூடாமணி  விளக்கம் தருகிறது. ரஜோ குணத்தை அழிப்பது ஆசனம்.

வியாதி,

யோகத்தில் வன்மை இன்மை,

இது ஆகும், இது ஆகாது என்ற விருப்பு, வெறுப்பு

அலட்சியம்

வைராக்கியம் இல்லாமை

திரிபுணர்ச்சி

சமாதிக்கு உரிய இடம் கிடைக்காதிருத்தல்

கிடைத்த இடத்தில் சித்தம் நிலையாக இல்லாமலிருத்தல் ஆகிய இந்த எட்டும் இல்லாமல் நிலைபேற்றினை அளிப்பது தான் ஆசனம் என்று பாதஞ்சல யோக சூத்திரம் கூறுகிறது.

ஆசனங்கள் எண்ணற்றவை. அனைத்தும் பயன் தருபவை.

அவற்றில் தலையாய ஆசனங்கள் எட்டு. அதைத் தொடர்ந்து சிறப்பாகக் கூறப்படும் ஆசனங்கள் மொத்தம் 126.

A B C D ………………….. X Y Z IN YOGA ASANAS

ஆக மொத்தம் ஆசனங்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 134.

இவற்றில் தலையாய ஆசனங்களாவன:

சுவத்திகம்

பத்திரம்

கோமுகம்

பங்கயம்

கேசரி

சொத்திரம் (சோத்திரம், சோத்திகம் என்றும் சொல்லப்படுவதுண்டு)

வீரம்

சுகாசனம் ஆக முக்கியமான ஆசனங்கள் மொத்தம் 8

திருமூலர் மூன்றாம் தந்திரத்தில் நான்காம் அத்தியாயமான ஆதனம் என்னும் அத்தியாயத்தில் ஆசனம் பற்றிய அற்புதமான ரகசிய விளக்கங்களைக் கூறி அருளுகிறார்.

3000 பாடல்கள் கொண்ட திருமந்திரம் திருமூலரால் அருளப்பட்ட அதி ரகசிய நூல்.

இதில் பாடல் 563 இது:

பத்திரங் கோமுகம் பங்கயங் கேசரி

சொத்திரம் வீரஞ் சுகாதனம் ஓரேழும்

உத்தம மாமுது ஆசனம் எட்டெட்டுப்

பத்தொடு நூறு பலஆ சனமே

மிகப் பெரும் பழைய ஆசனம் சுவத்திகம்.

அடுத்து இந்தப் பாடல் கூறும் ஏழு ஆசனங்கள் பத்திரம், கோமுகம், பங்கயம், கேசரி, சொத்திரம், வீரம், சுகாசனம்.

இது தவிர எட்டெட்டுப் பத்தொடு நூறு ஆசனங்கள் உண்டு எனக் கூறி அருளுகிறார் திருமூலர்.

எட்டெட்டு என்றால் , ஈரெட்டு பதினாறு. அத்தோடு பத்தைக் கூட்ட வருவது 26. அத்துடன் நூறைக் கூட்டினால் வருவது 126. மொத்த ஆசனங்கள் 126.

இந்த 126 ஆசனங்கள் யாவை? இதோ இருக்கிறது பட்டியல்:

 1. சுவஸ்திகாசனம்
 2. கோமுகாசனம்
 3. வீராசனம்
 4. கூர்மாசனம்
 5. குக்குடாசனம்
 6. உத்தான கூர்மாசனம்
 7. தனுராசனம்
 8. மச்சேந்திராசனம்
 9. பச்சிமதானாசனம்
 10. மயூராசனம்
 11. சவாசனம்
 12. மச்சேந்திர சித்தாசனம்
 13. சித்தாசனம்
 14. வச்சிராசனம்
 15. பதுமாசனம்
 16. மச்சேந்திர பதுமாசனம்
 17. முக்த பதுமாசனம்
 18. சிம்மாசனம்
 19. பத்திராசனம்
 20. வல்லரியாசனம்
 21. விருச்சிகாசனம்
 22. குப்சிகாசனம்
 23. பாரிசுவோபாதாசனம்
 24. யோகாசனம்
 25. கபாலாசனம்
 26. டிட்டிபாசனம்
 27. பூர்வதானாசனம்
 28. அர்ப்பககாசனம்
 29. காமதகனாசனம்
 30. கேசரியாசனம்
 31. சோபகிரியாசனம்
 32. பரியங்காசனம்
 33. பத்தாசனம்
 34. லௌல்யாசனம்
 35. பத்தயோனியாசனம்
 36. பேகனாசனம்
 37. மகாபேகனாசனம்
 38. பிராணாசனம்
 39. அபானாசனம்
 40. சமானாசனம்
 41. பைரவாசனம்
 42. மண்டூகாசனம்
 43. மர்க்கடாசனம்
 44. ஏகபாதவாசனம்
 45. பணீ ந்திராசனம்
 46. யோகநித்திராசனம்
 47. சுகாசனம்
 48. தண்டாசனம்
 49. சக்கிராசனம்
 50. வர்த்துலாசனம்
 51. அர்த்தாசனம்
 52. பர்வதாசனம்
 53. யோனீமுத்திராசனம்
 54. திருடாசனம்
 55. பவனமுக்தாசனம்
 56. வாமபாத பவனமுக்தாசனம்
 57. தட்சிணபாத முக்தாசனம்
 58. தீராசனம்
 59. சுவாசகமனாசனம்
 60. வாதாயனாயனாசனம்
 61. அர்த்தபாதாசனம்
 62. ஊர்த்துவபத்மாசனம்
 63. பூர்ணாபாதாசனம்
 64. தட்சிணாசனம்
 65. அத்துவாசனம்
 66. வாமதட்சிண பாதாசனம்
 67. திவிபாதசிராசனம்
 68. விருட்சாசனம்
 69. வாமபாதசிரசாசனம்
 70. தட்சிணபாதசிரசாசனம்
 71. தாடாசனம்
 72. ஊர்த்துவதனுராசனம்
 73. வாமசித்தாசனம்
 74. விவேகாசனம்
 75. தர்க்காசனம்
 76. நிசுவாசாசனம்
 77. அர்த்தகூர்மாசனம்
 78. கருடாசனம்
 79. திரிகோணாசனம்
 80. பிரார்த்தனாசனம்
 81. பாதத்திரிகோணாசனம்
 82. புஜாசனம்
 83. அஸ்தபயங்கராசனம்
 84. அங்குஷ்டாசனம்
 85. உத்தகடாசனம்
 86. அர்த்தபாதாசனம்
 87. அஸ்தபுஜாசனம்
 88. வாமவக்கிராசனம்
 89. ஜாந்வாசனம்
 90. சாகாசனம்
 91. திரிஸ்தம்பாசனம்
 92. பாத அபான கமனாசனம்
 93. அசதசதுஷ்கோணாசனம்
 94. கூர்மாசனம்
 95. கர்ப்பாசனம்
 96. ஏகபாதவிருட்சாசனம்
 97. முத்த அஸ்த விருட்சாசனம்
 98. துவிபாதபாரிசுவாசனம்
 99. கந்தபீடாசனம்
 100. பிரௌடபாதாசனம்
 101. உபாதானாசனம்
 102. ஊர்த்துவ சம்யுக்த பாதாசனம்
 103. அர்த்தசவாசனம்
 104. வேறு அபானாசனம்
 105. யோனியாசனம்
 106. வேறு பர்வதாசனம்
 107. பர்வதாசனம்
 108. சலபாசனம்
 109. கோகிலாசனம்
 110. லோலாசனம்
 111. உத்தமாங்காசனம்
 112. உட்டிராசனம்
 113. அம்சாசனம்
 114. வேறு பிராணாசனம்
 115. கார்முகாசனம்
 116. ஆனந்தமந்திராசனம்
 117. கம்புநாசனம்
 118. கிரந்திபேதனாசனம்
 119. சமாசனம்
 120. புஜங்காசனம்
 121. பவனாசனம்
 122. மச்சாசனம்
 123. மகராசனம்
 124. விருஷாசனம்
 125. சங்கடாசனம்
 126. சர்வாங்காசனம்  

ஆசனங்களின் பெயர்களை மட்டும் இங்கு பார்த்தோம். இவை பற்றிய விளக்கங்களை யோக நூலில் காணலாம்.

ஒவ்வொரு ஆசனமும் உள்ளத்தையும் உடலையும் பல்வேறு விதத்தில் பண்படுத்துபவை.

அனைத்து வியாதிகளையும் இந்த ஆசனங்களின் மூலமாகத் தீர்க்க முடியும்.

பண்டைய காலத்தில் இந்த ஆசனங்களைக் கற்றுத் தரும் குருமார்கள் ஆங்காங்கே இருந்தனர்.

அவர்கள் சிஷ்யர்களை வழி நடத்தி ஆசனங்களை உரிய முறையில் செய்கிறார்களா என்று சோதனை செய்து உயர்த்துவர்.

இன்றோ இப்படி ஆசனங்கள் பல உள்ளன என்பதே தெரியாத நிலை ஏற்பட்டுவிட்டதோடு அவரவர் புதுப்புது யோகாவை ‘சிருஷ்டித்து பணம் சம்பாதிக்கும் அவல நிலையும் ஏற்பட்டுவிட்டது.

யோக சாஸ்திரத்தில் வல்லார் இந்த நிலையை மாற்றி பாரதத்தைப் பழைய நிலைக்குக் கொண்டு வர முடியும்!

நன்றி : திருமந்திரம் புகழ் பரப்பும் திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தைப் பாராட்டி நன்றி கூறாமல் இருக்க முடியாது. தமிழகம் செய்த தவப்பயனாக திருவாவடுதுறை ஆதீனம் தொடர்ந்து திருமந்திர மாநாடுகளை அவ்வப்பொழுது நடத்துவது வழக்கம்.

இதில் என் தந்தையார் தினமணி பொறுப்பாசிரியர் திரு வெ.சந்தானம் அவர்களும் கலந்து உரையாற்றுவதுண்டு.

அவர் கூடவே செல்லும் பாக்கியம் எனக்கு ஏற்பட்டதால் மாநாட்டு நடவடிக்கைகளையும் பேரறிஞர்கள் ஆற்றும் உரைகளையும் வியப்புடன் கவனிப்பேன்.

திருவாவடுதுறை ஆதீனம் திருமந்திரம் சம்பந்தமாக ஏராளமான நூல்களை வெளியிட்டுள்ளது; மூன்றாம் தந்திரம் விளக்கத்தை பஞ்சாக்ஷரதீபம் என்னும் உரையுடன் 1960ஆம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது.

அதில் உள்ள 126 ஆசனங்களின் பட்டியலே மேலே தரப்படுள்ளது.

திருமந்திரம் வளர்க்கும், திருமந்திர ரகசியம் விளக்கும், திருவாவடுதுறை ஆதீனத்தைப் போற்றி வணங்கி எனது நன்றியை இங்கு பதிவு செய்கிறேன்.

Tags யோகம் , ஆசனம், திருமூலர், திருவாவடுதுறை ஆதீனம்,

ஆசனங்கள் , பட்டியல்

***

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: