கல்லிவரின் யாத்திரை (Post No.7562)

WRITTEN BY London Swaminathan

Post No.7562

Date uploaded in London – 11 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

ஜோனதன் ஸ்விப்ட் எழுதிய  கல்லிவரின் பயணங்கள் சிறுவர்களையும் முதியோரையும் மகிழ்விக்கும்.. நான் அந்த நூல் பற்றி 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுகிய சிறு குறிப்பு தினமணி கதிரில் வெளியானது. படித்து  மகிழுங்கள்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: