தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 2222020 (Post No.7605)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7605

Date uploaded in London – 22 February 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

குறுக்கே

1. – மணப்பெண்

4. /வலமிருந்து இடம் செல்லவும்- திருமணம் ஆகாத பெண்; 12 ராசிகளில் ஒன்று.

5. – மயிர் நீப்பின் வாழாது

8. – சிவபெருமான் கையில் ஏந்தி பிச் சை எடுக்க உதவும்

10. – நிசும்பனின் சகோதரன்

xxxxx

கீழே

1. – நமஸ்தேயின் தமிழ் வடிவம்

2. – பழனி மலையின் மற் றொறு பெயர்; ஆண்களும் சூட்டும் பெயர்

6. – படகு; ஒரு மாநிலத்துக்கும் பெயர்

3. – கடல் என்பதற்கான ஸம்ஸ்க்ருதப் பெயர் இந்த மன்ன னிடமி ருந்து வந்தது

7. – சிலப்பதிகாரத்தில் வரும் புகழ் பெற்ற பிராமணன்

ANSWERS

குறுக்கே

1.வ து வை ,4.கன்யா  /வலமிருந்து இடம் செல்லவும்

5.கவரிமான்,8.கபாலம், 10.சும்பன்

xxxxx

கீழே

1.வணக்கம், 2.வையாபுரி, 6.வங்கம், 3.சகரன், 7.மாடலன் ,9.பாப

–Subham–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: