தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 432020(Post No.7651)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7651

Date uploaded in London – 4 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

குறுக்கே

1. (5)- சபரி மலையிலுள்ள நதி

4. (3) வலமிருந்து இடம் – மாலைப்பொழுது

5. (3)- தராசு; ஒரு ராசிக்கும் பெயர்

6. (3)- ரத , கஜ, துரக …….. சேனை என்று நால்வகைப் படையை அழைப்பர்

8. (7)– மந்திராலய மஹான்

11. /(3) வலமிருந்து இடம் செல்க – செப்பிடு வித்தை

கீழே

1. -(6)- ஒரு ராகம்; அதில் பந்து இருக்கும்

2. – (3) இதை பிரிக்கும்போது குடும்பத்தில் சண்டை வரும்

3. – (5) பணக்கார கடவுள் உள்ள ஊர்

4. – (4) சொல்லின் பொருளைக் காண இதைப்  பயன்படுத்துவோம்

7. (3) மனைவிக்கு ஸம்ஸ்க்ருதப் பெயர்

9. (2) பால் வேண்டுமானால் இதைச் செய்ய வேண்டும்

10. – (2) கோடைகாலத்தில் உடல் படும்பாடு; இட்லிப் பானைக்குள் இட்டலி படும்பாடு

–sub

ham—

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: