தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 632020 (Post No.7659)

தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 632020 (Post No.7659)

Written by London Swaminathan

Post No.7659

Date uploaded in London – 6 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

குறுக்கே 

1. (4 எழுத்து)- ஒரு ராகம்

4. (4)- வீண் பகட்டு

5. (2)- பெண்மணி

6. (3) – தொந்தரவு

7. /(4) இடப்புறம் செல்க) – ஒருவர்க்கு பக்கபலமாக நிற்றல், பேசுதல்

கீழே

1. (5)- வடமேற்கு இந்தியாவில் இருந்த இனம். இதே  பேரில் தென் கிழக்கு ஆசிய நாடும் உள்ளது

2. (4)- நெற்றியில் வைக்கும் பொட்டு

3. (4) – எல்லா மதத்தினரும் கடவுள் பெயரைச் சொல்லி உருட்டுவது

6. (3) – தூரம்

7. / (4) கீழிருந்து மேலே செல்க- அபாயம்

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: