தமிழில் எத்தனை சதகங்கள்? (Post.7675)

Written by London Swaminathan

Post No.7675

Date uploaded in London – 10 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

சதகம் என்றால் 100 பாடல்கள்.

தமிழில் மிகவும் பழைய சதகம் திருவாசகத்திலுள்ள திருச்  சதகம். மாணிக்கவாசகரால் பாடப்பட்டது அவர் சம்பந்தர், அப்பருக்கு முன் வாழ்ந்தார் என்ற ஒரு கருத்தும். ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்தவர் என்ற ஒரு கருத்தும் உளது.

சதகம் சிற்றிலக்கிய வகையைச் சேர்ந்தது.

பெரும்பாலும் நீதியையும், ந்தந்த பிரதேசத்தின் மகிமையையும் சொல்வதாக இவை அமைந்துள்ளன.

சதகம் பற்றிய இரண்டு நூல்கள் பிரிட்டிஷ் லைப்ரரியில் உள்ளன.ஒரு நூலில் பதம் பிரித்து அர்த்தம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதோ சதகப்  பட்டியல் (இணைப்பைக்  காண்க)

Tags –  சதகங்கள், சதகம்,  பட்டியல்

Xxx Subham xxx

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: