தமிழா! புலவர் பற்றிக் கண்டுபிடி!(Post No.7698)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7698

Date uploaded in London – 15 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

சோழர் காலத்தில் வாழ்ந்த புகழ்பெற்ற இரண்டு தமிழ்ப் புலவர்கள் பற்றி மக்களிடையே வழங்கும் இரண்டு சொற்றொடர்களைக் கொடுத்துள்ளேன் . கண்டு பிடிக்க முடியாவிட்டால் விடையைப் பாருங்கள்.

Answers

கம்பன் வீட்டுக் கட்டுத் தறியும் கவிபாடும்

ஒட்டக் கூத்தன் பாட்டுக்கு இரட்டைத் தாழ்ப்பாள்.

subham
Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: