உதவிக் குறிப்புகள்! – 8 – HELPFUL HINTS – 8 (Post No.7708)

WRITTEN BY S NAGARAJAN                     

Post No.7708

Date uploaded in London – – 18 March 2020

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog.

உதவிக் குறிப்புகள்! – 8 – HELPFUL HINTS – 8

Be Busy!

ச.நாகராஜன்

எனது பழைய நோட்புக்கில் எழுதி வைத்துள்ள, நான் படித்து வந்த, பல நல்ல புத்தகங்களின் சில முக்கிய பகுதிகளின் தொடர்ச்சி இதோ:

HELPFUL HINTS

குறிப்பு எண் 53 : From the book : How to stop worrying and start living by Dale Carnegie

Keep a Diary!

Keep a Diary! You record your triumphs in the application of these principles

குறிப்பு எண் 54 : From the book : How to stop worrying and start living by Dale Carnegie

BE BUSY!

Worrying person must lose himself in actions lest he wither in despair – BE BUSY!

குறிப்பு எண் 55 : From the book : How to stop worrying and start living by Dale Carnegie

Dont get upset!

Disraeli said – “Life is too short to be little.” Let us not allow ourselves to be upset by small things we should despise and forget

குறிப்பு எண் 56 : From the book : How to stop worrying and start living by Dale Carnegie

Examine!

Let us examine the record – Let us ask ourselves : “What are the chances according to law of averages, that this event I am worrying about will occur.”

குறிப்பு எண் 57 : From the book : How to stop worrying and start living by Dale Carnegie

Co-operate with the inevitable!

Co-operate with the inevitable: Accept the things which you can not change.

குறிப்பு எண் 58 : From the book : How to stop worrying and start living by Dale Carnegie

Don’t worry over the past!

Dont try to saw sawdust i.e., Do not woory over Past – “Don’t Cry over split milk”

குறிப்பு எண் 59 : From the book : How to make your Daydreams  come true! By Elmer Wheeler

Birds of success flock together

Birds of  success flock together. Go where success breeds. Try to get as near as you can to people successful in the way you  want to be successful!

குறிப்பு எண் 60 : From the book : How to make your Daydreams  come true! By Elmer Wheeler

Give your mind a chance to work with the body.

குறிப்பு எண் 61 : From the book : How to make your Daydreams  come true! By Elmer Wheeler

First, do only the things you ought to do, and second, don’t do the things you know you ought not to do!

குறிப்பு எண் 62 : From the book : How to make your Daydreams  come true! By Elmer Wheeler

Always try to do a little : ”Something Special” for the people you work with and success will take care of itself.

குறிப்பு எண் 63 : From the book : How to make your Daydreams  come true! By Elmer Wheeler

Hindu Festival Janmashtami encourages Team work

Teamwork

One of the success secrets is – TEAMWORK!

குறிப்பு எண் 64 : From the book : How to get whatever you want! by M.R. Kopmeyar

First job you have to do is to sell you on yourself. Write a commercial about you and read it many times every day!

குறிப்பு எண் 65 : From the book : How to get whatever you want! by M.R. Kopmeyar

Alwaya walk and act as though you had jut closed a Million dollar deal. This will change your whole attitude!

குறிப்பு எண் 66 : From the book : How to get whatever you want! by M.R. Kopmeyar

Get in front of a mirror and give yourslef a peptalk. Some of the world’s most successful people do that everyday!

குறிப்பு எண் 67 : From the book : How to get whatever you want! by M.R. Kopmeyar

Look like a Success …. Talk like a Success … Act like a Success… Think like a Success… And you will be a Success.

குறிப்பு எண் 68 : From the book : Pushing to the front by Orison Swett Marden

Promptness!

“Promptness is a contagious inspiration.” It is one of the practival virtues of civilisation.

குறிப்பு எண் 69 : From the book : Here is Help by M.R. Kopmeyar

Do not emotionalise trouble; you can not fix a damaged watch with a hammer!

குறிப்பு எண் 70 : From the book : Here is Help by M.R. Kopmeyar

Do not be oversensitive to imperfection; Do not over react in disapproval. . Keep a quiet mind!

Most of the Hindu Festivals are based on team work; this is Janmashtami- Lord Krishna’s Birth Day
 

****

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: