தமிழ் குறுக்கெழுத்துப் போட்டி 2632020 (Post No.7746)

WRITTEN BY LONDON SWAMINATHAN

Post No.7746

Date uploaded in London – 26 March 2020   

Contact – swami_48@yahoo.com

Pictures are taken from various sources for spreading knowledge; this is a non- commercial blog. Thanks for your great pictures.

குறுக்கே

1.(6) சீதா தேவி இத கீழ் தான் சிறை வைக்கப்பட்டாள்

4.(3) முருகனின் மனைவி

5.(2) மணலும் கல்லும் தோன்றுவதற்கு முன்னால் இப்படித்தான் இருந்தது

6.(4) cமூன்றாவது…………அடுத்தது ……………..

9.(6) அர்ஜுனனின் ஒரு பெயர். ராஜசூய யாகத்துக்கு பொருள் ஈட்டி வந்ததால் இந்தப் பெயர்.

11. / (3) வலமிருந்து இடம் செல்க – ப்ரதிமா/ சிலை என்பதன் தமிழ் வடிவம்

12.(6) யோகப்  பயிற்சியில் உயர்  நிலை அடைந்தவர் இதில் திளைப்பர் 

XXXX

கீழே

1– (6)- போ தி மரம்;விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் ஒரு பெயர்

2. – (3) – முள் செடி; சப்பாத்தியுடன் சேர்த்தும் சொல்வர்

10.– (2) — பசி வந்தால் மனைவியிடம் கணவன் சொல்வது

3.– (3)- – ஊர்வசிக்கும் முன்னாள் இவள் பெயர்வரும்

7. –(3) – பெண்ணிடம் கேட்கக்கூடாதது

8.–(4) – இன்பத்தின் எதிர்ப்பதம்

8. –(2) /கீழிருந்து மேலே செல்க – பல்கலைக்கழகத்தில் ,

அமைச்சரவையில் பல —- உண்டு

அ1சோக2ர3ம்
சு ள் ம் 
வ4ள்ளி பா5றை
த்   நா6லாவ7து8
த9ஞ்ச10ன்
ம்  மைதுப11
பே12ராந்ம்

–SUBHAM–

Leave a comment

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: